Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Warszawie uczestniczy w III Kongresie Nauk Rolniczych Nauka-praktyce

Na zaproszenie prof. dr hab. inż. Eugeniusza K. Chyłka - Przedstawiciela Polski w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie przy Dyrektoriacie R&I Komisji Europejskiej, dnia 10 września 2015 r. przedstawiciele WSSE - Rektor dr inż. Eugeniusz Piedziuk wraz z Kanclerz mgr inż. Małgorzatą Żukowską - uczestniczyli w III Kongresie Nauk Rolniczych Nauka – praktyce pod hasłem Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki i Wspólnej Polityki Rybackiej,

Kongres otworzył inauguracyjnym wystąpieniem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi -Marek Sawicki, zaś osobą prowadzącą i moderatorem sesji plenarnej była Podsekretarz Stanu - dr Zofia Szalczyk. Za działalność na rzecz rozwoju rolnictwa, Minister Marek Sawicki wręczył dwudziestu jeden osobom odznaki honorowe Zasłużony dla Rolnictwa. Następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Włodzisław Duch zaakcentował konieczność współdziałania z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prowadzenia dalszych badań naukowych.

W sesji plenarnej zostało wygłoszonych pięć referatów. Jednym z referatów było wystąpienie prof. dr. hab. inż. E. Chyłka i prof. dr. hab. inż. St. Bieleckiego Biogospodarka – Technologie innowacyjne szansą poprawy konkurencyjności w sektorze rolno spożywczym i na obszarach wiejskich, który dotyczył innowacyjnych rozwiązań, proponowanych przez WSSE w pracach naukowo-badawczych.

Po lunchu obyło się siedem sesji panelowych. Kongres zakończył się podsumowaniem i wnioskami jako: Propozycje strategicznych kierunków badań, wspierających proces kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Opracowała: mgr inż. Małgorzata Żukowska