Informacja O XXI Forum Ratownictwa

W dniach 19÷20 kwietnia 2016 roku w Inowrocławiu, odbyło się XXI Ogólnopolskie Forum Ratownictwa. Zamierzenie przeprowadzono pod Honorowym Patronatem, między innymi, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szefa BBN, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Prezesa Związku Miast polskich i Prezydenta Miasta Inowrocławia.

Głównym tematem debaty naukowej była Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna. Celem Forum było dokonanie przeglądu obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych i finansowych, przeprowadzenie oceny możliwości służb, inspekcji i straży w sytuacjach kryzysowych oraz przedstawienie modelowych rozwiązań w zakresie ochrony ludności i ratownictwa w miastach o podwyższonym ryzyku zagrożeń.

W przedsięwzięciu z ramienia Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej uczestniczył Dziekan Wydziału Pedagogicznego – gen. broni (r.) dr Lech Konopka. Forum przeprowadzono w trzech ze sobą powiązanych sesjach plenarnych. Pierwsza - Bezpieczne miasto w wymiarze psychologiczno-kulturowym i prawno-instytucjonalnym, była podstawą do rozważań dwóch kolejnych: Bezpieczeństwo zdrowia publicznego i ratownictwo medyczne oraz Państwowa Straż Pożarna, Policja i Straż Gminna w aglomeracji miejskiej. Doświadczenia własne, wnioski i rekomendacje; Bezpieczeństwo aglomeracji miejskiej dziś i w najbliższej perspektywie w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń; Reakcja polskiego społeczeństwa na kryzys imigracyjny w UE; Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych; Wybuch i szerzenie się epidemii w wielkim mieście; Odpowiedzialność karna ratownictwa medycznego i dyspozytora medycznego w związku z wykonywaniem medycznych czynności ratunkowych; Stan zagrożeń w oparciu o statystyki KG Policji w 2015 r.; Ofiara zamachów przestępczych w miejscu publicznym; Monitoring zagrożeń w mieście i Aktywny strzelec – nowe zagrożenia w aglomeracjach miejskich - to tylko część wykładów, którym towarzyszyły certyfikowane warsztaty, dotyczące postępu transportu medycznego w mieście oraz wiktymologii w praktyce i zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Z okazji XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, wydana została monografia Bezpieczne miasto w zagadnieniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo, pod redakcją prof. Jerzego Koniecznego i Rafała Kemprowskiego.

Mirosława ŁUKASZYK